مقایسه

سطل زباله تک مخزنه بزرگ ریل کف تاندم

Big trash rack single trash can قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله تک مخزنه ریلی کوچک

Small single rail reservoir trash قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله تک مخزنه ریلی متوسط

Medium Rail Rail Single Trash Bin قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله تک مخزنه متوسط ترکیبی ریل کف تاندم

Medium single bucket trash bin combination tank قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله تک مخزنه متوسط درب بازشو

Medium pop-up single trash bin قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله دو مخزنه ریلی کوچک

Two small railroad trash cans قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله دو مخزنه ریلی متوسط

Medium rail bin trash bin قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله دو مخزنه ریلی هایلو

Trash bin two tanks Rail Haylo قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول
مقایسه

سطل زباله دو مخزنه کوچک درب بازشو

Trash bin with two short openings قیمت :تماس بگیرید مشاهده محصول